El Padró d’Habitants de Sort és el registre administratiu on consten els veïns del municipi; les seves dades són la prova de residència en el municipi i que hi té el seu domicili habitual.

A la pàgina de l’Ine podeu trobar més informació sobre el Padró d’habitants

Et vols inscriure al Padró d’Habitants?

  • Per acreditar la identitat cal aportar document d’identitat (DNI, NIE, passaport…)
  • Per acreditar la residència, en cas que es sigui propietari de l’immoble on es vol residir, cal aportar escriptura de propietat o document equivalent; en cas de lloguer, cal aportar contracte de lloguer on consti el nom de la persona que es vol empadronar o, en cas que no sigui així, autorització signada per l’arrendador acompanyada de còpia del seu document d’identitat
  • En el cas dels menors d’edat, caldrà aportar el Llibre de Família

Podeu fer-ho via telemàtica.
En cas de dubte sobre qualsevol d’aquests aspectes contacteu amb nosaltres

Necessites un volant o certificat de residència?

Per a la realització de diversos tràmits administratius és possible que en algun moment necessitis un volant o certificat de residència individual o de convivència i actual o històric que acrediti la teva residència actual o passada al nostre municipi.

  • El volant de residència no porta signatura i es pot emetre al moment abonant una taxa de 0,50 €
  • El certificat de residència incorpora les signatures de Secretaria i Alcaldia, motiu pel qual el seu tràmit requereix un termini mínim de 24 h abonant una taxa de 2 €

Si us demanen acreditar la residència per a la realització d’un tràmit administratiu pot ser del vostre interès confirmar si amb un volant és suficient per tal d’agilitzar el procediment

Pots sol·licitar el volant o certificat de residència per via telemàtica o bé utilitzant els canals de contacte habituals amb l’Ajuntament de Sort així com avançar-ne el pagament per via telemàtica

Back to top
Skip to content
Aneu a la barra d'eines