Convocatòria dels Ajuts 2020 en l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Sort

Escut Ajuntament de Sort

El Ple de l’Ajuntament de Sort, en data 12 de maig de 2020, va aprovar inicialment les Bases específiques de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Sort per a la concessió de subvencions per a projectes per a l’any 2020, així com la seva convocatòria simultània.

Aquestes subvencions tenen per objectiu el cofinançament de les despeses derivades de l’execució de projectes i actuacions d’interès públic o social que tinguin com a objectiu el suport i el complement de l’activitat cultural del municipi, dinamitzant l’activitat social i cultural i afavorint l’assistència i cooperació entre entitats i el sector públic.

El text complet de les Bases i la seva normativa reguladora el podeu consultar al tauler electrònic de l’Ajuntament de Sort. El termini per presentar les sol·licituds finalitza en data 03/07/2020

La finalitat de la subvenció és donar suport a l’activitat social i cultural del municipi, així com afavorir l’assistència i cooperació entre entitats i el sector públic.

Beneficiaris

  • Podran acollir-se a aquesta línia d’ajuts les entitats i associacions socials i culturals del municipi – o excepcionalment aquelles de fora del municipi que proposin un projecte adreçat al municipi – i les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sempre que no es vegin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Enguany, degut a la situació d’excepcionalitat per la situació de pandèmia, també podran acollir-se a aquesta línia d’ajuts, aquelles entitats i associacions socials i culturals del municipi (o excepcionalment aquelles defora del municipi) que a causa de la crisi de la COVID19 no hagin pogut realitzar alguna activitat prevista i imprescindible per cobrir les despeses administratives de la pròpia entitat.

Quantia

L’import de la subvenció podrà arribar com a màxim al 70% del cost total de l’actuació sol·licitada i fins a un màxim de 400 €.

Presentació de sol·licituds

  • Formulari de sol·licitud (Annexos de les Bases que inclouen fitxa 1 – sol·licitud i dades de l’entitat -, fitxa 2 – memòria breu del projecte i pressupost simple -, fitxa 3 – formulari d’inscripció / actualització de dades al registre municipal i fitxa 4 – Declaració responsable d’obligacions tributàries).
    Totes les entitats que vulguin sol·licitar els ajuts hauran d’omplir el formulari de sol·licitud i presentar-ho telemàticament via “Instància Genèrica” (e-tram) abans del 03/07/2020.

NOTA IMPORTANT – Aquesta publicació té efectes merament informatius i la informació continguda amb caràcter de resum no té valor jurídic, per ampliar-la amb tot detall i validesa consultar el tauler electrònic de l’Ajuntament de Sort o el BOP.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top