El Jutjat de Pau de Sort té les funcions d’entregar i notificar documentació judicial als ciutadans requerits per justícia, així com ser un vehicle de contacte amb altres jutjats.

També fa les funcions de Registre Civil, sent un registre públic, la finalitat del qual és deixar constància oficial dels fets i actes que es refereixen a l’estat civil de les persones, així com el nom i cognoms, el naixement, la defunció, la filiació, el sexe o la nacionalitat de les persones a Sort.

Tràmits que s’han de fer presencialment:

  • Inscripció de nadons
  • Inscripció de matrimoni
  • Inscripció de defunció
  • Canvi de nom i cognoms
  • Rectificació registral sexe

Jutjat de pau i Registre civil: 973 349 266 – 973 620 010

Podeu ampliar informació a

Back to top
Skip to content