El Local Social Casa Xorret és un espai de trobada i un lloc de dinamització sociocultural amb infinitat de possibilitats (organització de cursos, tallers, xerrades, exposicions, activitats fixes…)

És un centre obert a tothom amb tres funcions principals:

Hotel d’Entitats: Lloc de trobada de les diverses agrupacions, per fer reunions, organitzar activitats i altres.

Local Social i Cultural: Espai de dinamització del municipi, on s’hi organitzen diverses activitats, cursos i tallers lúdics, socials, culturals destinats a tothom.

Cessió d’espais: Les diverses sales poden ser utilitzades per totes aquelles persones que ho sol·licitin segons el que disposen els reglaments i les ordenances municipals.

Més informació sobre la cessió d’espais

Casa Xorret compta amb dos espais disponibles per cedir:

 • Segon pis: espai indicat per a reunions, tallers, xerrades, projeccions.
 • Tercer pis: sala indicada per a activitats de caire més aviat esportiu, de moviment, de lleure.

Qui pot ser usuari?

 • Qualsevol entitat cívica, educativa, social, esportiva, juvenil, cultural de Sort que estigui legalment constituïda i registrada al registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya i en el municipal, tenint aquest grup prioritat d’ús*.
 • Els col·lectius de veïns, joves, AMPA, fundacions, federacions i partits polítics.

* Consulta el Reglament per a més informació.

Modalitats d’ús dels espais i taxes

Ús puntual: utilització d’un espai per a una reunió, trobada, taller, etc., de forma esporàdica.

Ús temporal: utilització de l’espai per un període de temps determinat o amb una periodicitat per a la realització d’activitats com cursos, tallers, etc.

Taxes

Sala de Casa Xorret, entitats sense ànim de lucre 6,00 €
Sala de Casa Xorret, entitats amb ànim de lucre 12,00 € fins a 4 hores
3,00 € per cada hora més
Sala de casa Xorret, empresa 12,00 €/hora
Sala de casa Xorret, particular 6,00 €

Com fer la sol·licitud per demanar la cessió d’un espai?

Quan és per un ús puntual

Per internet

Presencialment et pots dirigir a l’Oficina Jove del Pallars Sobirà.

Quan és per un ús temporal

Descarrega’t el formulari específic de sol·licitud.

Per internet (e-tram):

 1. Omple la instància genèrica
 2. Adjunta el formulari específic que t’has descarregat a la instància genèrica
 3. Signa electrònicament la instància i
 4. Envia-la

Consulta el pas a pas per fer tràmits electrònics.

Presencialment

Aspectes generals a tenir en compte juntament amb el reglament i les ordenances

Sobre el funcionament

 • L’equipament no compta amb un servei d’atenció al públic, per tant, qualsevol atenció presencial es farà a l’Oficina Jove del Pallars Sobirà.
 • Quan s’acorda la cessió d’ús, l’usuari rebrà unes claus per què s’autogestioni aquest ús. Les claus s’hauran de retornar el dia i hora acordats.

Sobre el procediment

 • Les sol·licituds per fer servir l’espai de forma puntual s’han de realitzar amb 5 dies hàbils d’antelació al dia que es vulgui utilitzar.
 • Si no es compleix aquest termini per a fer la sol·licitud, el servei no pot assegurar que es pugui emetre una resposta, i per tant, la no contestació té efectes desestimatoris de la sol·licitud per silenci administratiu.
 • Les sol·licituds per fer servir l’espai de forma temporal, es respondran, en un termini màxim d’1 mes des de la data de presentació de la sol·licitud.
 • Quan la resposta és positiva, l’usuari i la corporació signen un acord d’ús on s’especifica les condicions d’utilització de l’espai, com fer el pagament de la mensualitat, etc.

Sobre l’ús

 • L’espai ha de quedar net i recollit després de l’activitat i en les mateixes condicions en les quals s’ha trobat.
 • La persona física o jurídica o entitat organitzadora serà responsable dels actes i conductes que contradiguin els reglaments i les ordenances, així com també del comportament de les persones participants en la seva activitat.

Contacte

Ubicació de l’equipament: Cr. Dr. Carles Pol i Aleu, 5 25560 Sort
Telèfon d’atenció: 973 620 999 (Oficina Jove del Pallars Sobirà)
E-mail: casaxorret@sort.cat

Back to top