Servei de gestió del bar de la Copa del Món

Edicte

Concurs per a l’adjudicació de la concessió del servei de gestió del bar de la Copa del Món de Caiac d’Estil Lliure 2014

L’Ajuntament de Sort ha aprovat el Plec de clàusules particulars que han de regir el concurs, d’acord amb el que es disposa a l’article 115 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, per a l’adjudicació de la Concessió del servei de gestió del bar de la Copa del Món de Caiac d’Estil Lliure 2014, i atès el que es disposa a l’article 277 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s’exposa al públic pel termini de 13 dies, a l’efecte de presentació de possibles reclamacions.

Simultàniament es convoca el concurs públic per a l’adjudicació de la concessió, si bé la licitació s’ajornarà, quan resulti necessari, en el supòsit que es formulin reclamacions contra el Plec de clàusules.

 1. Entitat adjudicadora: Ajuntament de Sort (Expedient F-32/14)
 2. Objecte del contracte: Concessió de l’explotació i la gestió del servei de bar de la Copa del Món de Caiac d’Estil Lliure 2014
 3. Termini d’execució: del 7 al 12 de juliol de 2014, ambdós inclosos
 4. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
  a) Tramitació: urgent
  b) Procediment: obert sense publicitat
  c) Forma: concurs públic
 5. Pressupost base de licitació: CÀNON DE TRES-CENTS EUROS (300,00 €)
 6. Garanties:  no n’hi ha
 7. Obtenció de documentació i informació:
  a) Entitat: Ajuntament de Sort
  b) Domicili: C/ Dr. Carles Pol i Aleu, 13
  c) Localitat: Sort
  d) Telèfon: 973620010 – Fax: 973620064
  e) e-mail: ajuntament@sort.cat
 8. Requisits específics del contractista: els establerts en el Plec de clàusules particulars
 9. Presentació d’ofertes:
  a) Data límit de presentació: 27 de juny de 2014, a les 12:00 hores
  b) Data límit d’obtenció de documentació i informació: un dia abans de prescriure el termini de presentació d’ofertes
  c) Documentació a presentar: la que es detalla al Plec de clàusules
  d) Lloc de presentació: Secretaria de l’Ajuntament de Sort
 10. Obertura de les ofertes: l’acte d’obertura serà públic, i tindrà lloc a la Sala d’actes de la Corporació a les 12 hores del primer dia següent a la finalització del termini de presentació de proposicions, o el primer dia feiner si aquell fos dissabte o festiu.
 11. Despeses dels anuncis: aniran a càrrec de l’Ajuntament

Sort, 18 de juny de 2014

Signat: Llàtzer Sibís Goset
Alcalde de Sort

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top
Skip to content