Retirada vehicles abandonats

EDICTE

Atès que el vehicle que es relaciona a continuació ha estat denunciat com a vehicle abandonat per acta dels Mossos d’Esquadra que consta a l’expedient de referència.

Exp. núm. C-7/11 * 408356/2008
Marca vehicle: Renault
Model vehicle: 19 1.9 D-Granate
Matrícula: B7782FF
Lloc: Parc del Riuet – Sort
Titular: Hamid El Jabri

Havent resultat infructuosa la gestió realitzada per la notificació de la mateixa, es fa saber a totes aquelles persones que acreditin ser legítimes propietàries o titulars de drets sobre aquest vehicle, poden comparèixer reclamant-lo o formulant les reclamacions que estimin pertinents dins del termini de 15 dies comptats des de l’endemà de publicació d’aquest edicte al BOP.

Durant el mateix termini també poden realitzar la cessió del vehicle a favor de l’ajuntament per tal de ser donat de baixa i desballestat.

Transcorregut el termini indicat, es procedirà amb el tractament previst a la normativa com a residu sòlid urbà i es cedirà a un gestor de residus autoritzat.

Sort, 24 de febrer de 2011

Agustí López i Pla
Alcalde de Sort

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top