Provisió de lloc de treball de dinamitzador esportiu

EDICTE

CONCURS PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL

L’Ajuntament de Sort ha aprovat les Bases reguladores del procés selectiu corresponent a la convocatòria per a la provisió com a personal laboral d’una plaça de Tècnic/a dinamitzador/a esportiu/iva del Poliesportiu de Sort. Les esmentades Bases s’exposen al públic fins el 9 de febrer de 2012 a l’efecte de presentació d’al·legacions. Cas que no se’n presenti cap, les Bases quedaran aprovades definitivament de forma automàtica.

Simultàniament es convoca el Concurs de referència, si bé el procés s’ajornarà en el supòsit de què es presentin al·legacions contra les Bases.

Característiques del lloc:

Règim jurídic: Laboral
Durada del contracte: 6 mesos (2 de prova)
Categoria: Grup C
Classificació del lloc: Tècnic/a dinamitzador/a esportiu/iva
Titulació exigida: Titulació d’esports
Jornada: Parcial (30 h/setmanals)
Retribucions: 1.381,00 € sou brut mensual, incloses pagues extres
Lloc de treball:  Poliesportiu Els Til·lers
Inici del contracte: 10 de febrer de 2012

Obtenció de documentació i informació

Ajuntament de Sort – C/ del Dr. Carles Pol i Aleu, 13 – 25560 Sort
Telèfon: 973 620010 Fax: 973 620064
Web municipal: https://sort.cat
e-mail: ajuntament@sort.cat

Presentació d’instàncies

Data límit de presentació: el dia 9 de febrer de 2012, a les 14.00 hores
Documentació a presentar: la que indica a les Bases
Drets: 0,00 €
Entrevista: el dia 9 de febrer de 2012, a partir de les 18.00 hores

Sort, 6 de febrer de 2012

Signat: Llàtzer Sibís Goset
Alcalde de Sort

DESCÀRREGUES

  • Bases reguladores del procés selectiu [www]

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top