Bernui (1.211 m), domina la riba esquerra del riu de Pamano, a la Vall d’Àssua.

L’església parroquial de Santa Maria és romànica, de pedra, amb campanar d’espadanya, bé que modificada i ampliada, i conserva una talla de fusta policromada de la Mare de Déu de Bernui.

En una coma alfuent per la dreta del riu de Sant Antoni hi ha el despoblat d’Espós, que alguns erudits han identificat amb una Civitate Exposita esmentada en documents del segle IX.

Hi ha dues possibilitats per explicar el nom de Bernui. La primera defensa que pot estar format per un antic nom comú veranus ‘primaveral’, en el sentit de pasturatge de primavera o principi d’estiu, més el sufix d’origen basc –ui. L’altra teoria, potser més acceptada, indica que pot procedir del mot basc bera ‘moll’, ‘tou’, amb evolució semàntica cap al substantiu berana en el sentit de “lloc moll”, generalment amb herba abundant.

Festa Major: 15 d’agost

Back to top
Skip to content