Mesures extraordinàries de prevenció d’incendis forestals


RESOLUCIÓ

AAM/185/2012, de 8 de febrer, per la qual s’estableixen mesures extraordinàries de prevenció d’incendis forestals 

La meteorologia dels darrers mesos i setmanes està propiciant que durant aquests mesos de gener i febrer a la majoria de comarques de Catalunya hi hagi un elevat perill d’incendis.

Les causes d’aquesta situació estan relacionades amb la manca de pluges. Mentre no millorin les condicions de la vegetació es preveu qu eel nivell de perill d’incendi continuï assolint sovint valors alts i molt alts en els dies més desfavorables.

L’article 33 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, estableix que correspon al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural la planificació, la coordinació i l’execució de les mesures i les accions que es realitzin per a la prevenció d’incendis forestals, en col·laboració amb els altres departaments de l’Administració, les entitats locals, les agrupacions de defensa forestal i els particulars.

D’acord amb l’article 18 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, quan les circumstàncies meteorològiques siguin d’un risc extrem, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural queda facultat per establir les mesures extraordinàries previstes a l’apartat 3 d’aquest article. L’apartat 3 del precepte estableix entre altres mesures extraordinàries, la prohibició d’encendre cap tipus de foc, inclosa la utilització de fogons de gas, barbacoes de qualsevol mena o similars i fumar.

L’apartat 2 de l’article 18 preveu que aquestes mesures es donaran a conèixer a través dels mitjans de comunicació a través dels mitjans de comunicació i seran d’aplicació els dies i a les zones que el Departament estableixi.

D’acord amb el Decret 336/2011, de 10 de maig, de reestructuració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat té atribuïda la competència de planificar i establir les mesures en matèria de prevenció d’incendis forestals.

Per tot això,

RESOLC:

  1. En el període comprès des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins el dia 14 de març de 2012 queda prohibit encendre cap tipus de foc, inclosa la utilització de fogons de gas, barbacoes de qualsevol mena o similar, en els terrenys forestals estiguin o no poblats d’espècies arbòries i a la franja de 500 metres que els envolta de les comarques relacionades a l’annex de la present Resolució (Pallars Sobirà inclós). Igualment queden prohibides les següents actuacions previstes a l’article 15 del Decret 64/1995: cremar rostolls, fer focs d’esbarjo, fer foc per a activitats relacionades amb l’apicultura, llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc, i la utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.
  2. No obstant el que es disposa en el primer punt de la present Resolució, la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat podrà atorgar autoritzacions, en el període esmentat, d’acord amb el que estableix el capítol 4 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.
  3. Fer difusió de la present Resolució als ajuntaments, a les agrupacions de defensa forestal i a les associacions professionals agràries.

Barcelona, 8 de febrer de 2012

Signat: Josep Escorihuela Mestre, Director general del Medi Natural i Biodiversitat
Per més informació

  • Prevenció d’incendis – Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (www)
  • Sol·licitud d’autoritzacions per activitats d’alt risc d’incendi forestal (www)
  • Protegiu-vos dels incendis forestals – Departament d’Interior (www)

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top
Skip to content