Mesures de contenció COVID-19 a les oficines de l’Ajuntament de Sort

L’Ajuntament prioritza l‘atenció no-presencial.
Si heu de venir, recordeu, cal portar mascareta i rentar-se les mans.
Tf.: 973 62 00 10 – a/e: info@sort.cat

Telèfon CAP de Sort
973 621 465

Mesures i restriccions COVID-19

Actualitzades el 7 de juny de 2021

Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social

 • Els desplaçaments fora del domicili, així com la circulació per les vies d’ús públic, han de respectar les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes.
 • Es recomanen els desplaçaments basats en les bombolles de convivència.
 • La “bombolla de convivència” fa referència al grup de persones que conviuen sota el mateix sostre, i també cuidadores.
 • Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l’àmbit públic com en el privat, no poden superar el nombre màxim de 10 persones, excepte si són convivents.
 • Tot i així, es recomana que les reunions i trobades en espais tancats, inclosos els domicilis, es restringeixin tant com sigui possible i es limitin a visites a persones amb dependència o en situació de vulnerabilitat i que siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.
 • La “bombolla ampliada” fa referència al grup de persones de la bombolla de convivència més un altre grup o grups acotats de persones, sempre les mateixes, i amb les quals es pot relacionar la bombolla de convivència amb diferents finalitats (relacions familiars, laborals, escolars, recreatives…). El grup ha de ser tan estable com sigui possible.
 • No es consideren incloses en aquesta prohibició, sempre que compleixin les indicacions de seguretat aprovades pel PROCICAT:
  – Activitats laborals
  – Activitats docents de caràcter reglat (incloses les universitàries)
  – Activitats de culte, actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, els serveis religiosos i les cerimònies fúnebres
  – Mitjans de transport públic
  – Activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts)
  – Activitats extraescolars permeses
  – Activitats culturals permeses
  – Activitats esportives federades, en què es pot entrenar en els grups estables habituals i participar en les competicions permeses
 • Es permet consumir aliments i begudes en espais públics habilitats amb mobiliari per a aquest consum (àrees de descans, pícnics i similars) amb limitació de 10 persones.

Activitat comercial

Comerç minorista i mercats no sendentaris

 • Es permet l’obertura d’establiments amb el límit del 70% de l’aforament(*).

Centres comercials, galeries o recintes comercials

 • Es permet l’obertura amb la limitació del 70% de l’aforament autoritzat (*).
 • 70 % de l’aforament permès a les zones comunes i de pas
 • Establiment de control d’aforament i fluxos tant en els establiments i locals com en els accessos, inclosos els aparcaments (annex 2 de la Resolució vigent).
 • Es permet l’ús de zones recreatives, infantils i àrees de descans dels centres comercials.
 • Als espais interiors, acreditació de condicions de ventilació i qualitat d’aire reforçades (annex 1 de la Resolució vigent).
 • Es permet l’obertura de locals de restauració ubicats a centres comercials amb les mateixes condicions que la restauració.
 • Es permet l’obertura del equipaments culturals i esportius d’acord amb les limitacions vigents en cada cas.

(*) Aquestes mesures no s’apliquen als establiments dedicats a la venda de productes essencials: alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d’estètica, centres de veterinària, centres de jardineria, concessionaris d’automòbils i llibreries.

Horari de comerços i serveis: de 06.00 a 01.00 hores segons l’autorització habitual aquest limitació no afecta als serveis essencials.


Es permet l’obertura de les empreses que ofereixen serveis que impliquen contacte personal (perruqueries, centres d’estètica i similars), sempre que es concertin en cita prèvia de forma individual i que les persones encarregades de prestar-los disposin dels equips de protecció adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l’activitat s’hauran d’extremar les mesures higièniques.


Es permeten els sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o internet i el repartiment a domicili.

Activitats d’hostaleria i restauració

Es permet l’obertura de bars, restaurants i hotels amb les limitacions següents:

 • Horari de servei i consum en els establiments: de 06.00 a 01.00 hores ininterrompudament. Els clients no podran romandre a l’establiment fora d’aquesta franja horària.
 • Es restableix el consum en barra, amb una separació interpersonal d’1,50 metres.
 • Grups de 6 persones per taula com a màxim, excepte si són de la mateixa bombolla de convivència, tant a l’interior com a l’exterior (terrasses)
 • Distància mínima senyalitzada de 2 metres entre persones de diferents taules o grups de taules.
 • Distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte persones de la bombolla de convivència.
 • El tipus i mida de la taula han de permetre garantir aquestes distàncies.

A l’interior:

– 50% de l’aforament i garantint la ventilació natural o amb altres sistemes

A les terrasses:


– Sense limitació d’aforament, però mantenint la distància entre taules i senyalització a terra.
– Cal garantir almenys dos costats sense tancament. En el cas de paravents, tancaments laterals o similars en més de dos costats, la terrassa no es pot considerar espai a l’aire lliure i, per tant, s’hi han d’aplicar les limitacions dels espais tancats o interiors.
– Prohibit fumar a menys de 2 metres de persones que no siguin del grup de convivència.

Els locals de restauració ubicats en centres comercials poden obrir amb les mateixes condicions que la restauració.

Activitats culturals, d’espectacles públics i recreatives

Cinemes, teatres, auditoris, sales de concents, circs i similars

 • ­En instal·lacions amb autorització d’aforament superior a 15.000 persones es permet fins al 20% d’aquest aforament sempre que es facin sectors independents de màxim 3.000 persones (els serveis de restauració, lavabos i accessos també han de ser independents) i es prevegin mesures de circulació i de control d’accessos que evitin aglomeracions. Cal presentar declaració responsable al Departament de Cultura i a l’ajuntament corresponent.
 • En la resta d’activitats es mantenen l’aforament del 70% i 1.000 persones en espais interiors i 3.000 a l’aire lliure o espais interiors amb ventilació reforçada, el control d’accessos i aglomeracions i l’assignació prèvia de seients.
 • Es permet l’activitat de restauració si hi ha establiments habilitats, amb compliment de les mesures establertes per a la restauració, incloent-hi sales de concert, cafès concert, teatres concert i restaurants musicals
 • Totes les activitats culturals han de ser amb públic assegut.
 • Es permeten les activitats culturals que quedin fora de la programació habitual.
 • Es permet l’obertura de restaurants musicals amb les mateixes condicions que la restauració.
 • Tancament a les 01.00 hores.

Biblioteques, arxius, museus, sales d’exposicions, galeries d’art i centres de creació i arts visuals

 • Es permet l’obertura amb el límit del 70% d’aforament. 
 • S’hi poden organitzar activitats culturals amb assistència de públic amb el límit d’aforament del 70%.

Cultura popular i tradicional

 • Es permeten les activitats de cultura popular i tradicional sempre que:
  • siguin estàtiques
  • es facin en un espai perimetrat o en espais tancats
  • s’hi apliquin les mateixes limitacions d’aforament que a les activitats culturals d’arts escèniques i musicals (teatres, auditoris, etc.)
  • els assistents estiguin asseguts.
 • Festes majors, revetlles i altres festes populars: permeses sempre que s’evitin aglomeracions i es compleixin les limitacions d’aforament de l’activitat i les condicions per al desenvolupament previstes al pla sectorial corresponent.

Activitats lúdiques i recreatives

 • Obertura de parcs d’atraccions i fires d’atraccions amb un aforament limitat al 50% i amb restauració.
 • Es permet l’obertura d’activitats lúdiques que es desenvolupen en espais tancats (chiquiparks, etc.) amb un aforament del 50% i s’autoritzen els serveis complementaris de bar i restauració.

Salons de jocs, casinos i sales de bingo

 • Es permet l’obertura al públic de salons de jocs, casinos i sales de bingo amb les condicions següents:
  − limitació de l’aforament al 70% de l’autoritzat.
  − nombre màxim de persones: 500 a l’interior i 1.000 a l’aire lliure o interior amb ventilació reforçada (d’acord amb l’annex 1) i control de flux i accessos (d’acord amb l’annex 2)
  − es permeten els serveis complementaris de bar i de restauració
  − disposició dels clients en grups de màxim 10 persones i amb la distància de 2 metres entre grups
  − compliment de les mesures del pla sectorial dels establiments del joc

Actes religiosos i cerimònies civils

 • Els actes i cerimònies civils o religiosos, inclosos casaments, culte i cerimònies fúnebres, han de limitar l’assistència al 70% de l’aforament i a un màxim de 3.000 persones, sempre que siguin a l’aire lliure o en espais tancats on s’apliquin les mesures de ventilació reforçada (annex 1 de la resolució vigent), el control d’accessos i aglomeracions (annex 2 de la resolució vigent) i amb els assistents asseguts.
 • En la resta d’actes i cerimònies (els que no tenen ventilació reforçada) es manté el límit del 50% d’aforament i 1.000 persones com a màxim.

Assemblees d’entitats

Es permet la celebració d’assemblees d’entitats esportives, culturals i d’entitats de base associativa de manera presencial

 • Limitació de l’aforament al 70%.
 • Nombre màxim de 500 persones en espais interiors i condicionat a garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis, i 1.000 a l’aire lliure o espais interiors amb ventilació reforçada (d’acord amb l’annex 1) i control d’aglomeracions (d’acord amb l’annex 2).

Activitat física i esportiva

Instal·lacions i equipaments esportius

 • Es permet l’obertura amb un aforament del 70% tant a l’aire lliure com en espais tancats, incloses les piscines.
 • Condicions:
  • Control d’accés.
  • Garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
  • Ús de vestidors per als usuaris sempre que sigui necessari i preferentment per als usuaris de piscines.
  • En els equipaments en espais tancats que acreditin condicions de ventilació reforçades (annex 1 de la resolució vigent), es permeten activitats grupals de més de 10 persones amb el límit de l’aforament al 70% i l’ús de mascareta. Si no es garanteix la ventilació reforçada, s’ha de mantenir el límit de grups de sis persones inclòs monitor. Aquesta limitació no afecta les activitats esportives federades ni l’esport escolar (llicència de consell esportiu), en què es pot entrenar en els grups estables habituals i participar en les competicions permeses, sempre amb subjecció al pla sectorial corresponent.
  • En les instal·lacions i equipaments a l’aire lliure, es permet un aforament del 70% i activitats grupals sense la limitació a 10 persones i sense necessitat de mascareta.
  • En les instal·lacions i els equipaments en espais tancats s’ha de concertar cita prèvia.
  • Ús obligatori de mascareta en les activitats en grup en espais tancats.
 • Es permet l’ús d’instal·lacions i equipaments esportius no supervisats, que hauran de quedar tancats físicament, incloses les pistes i els camps d’esports públics a l’aire lliure.
 • No estan afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, ni les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d’acollir entrenaments i competicions professionals, estatals i internacionals.
 • Es permet l’activitat de restauració si hi ha establiments habilitats, amb compliment de les mesures establertes per a la restauració.
 • Horari fins a les 01.00 hores.

Competicions

 • Es permeten totes les competicions federades.
 • Es permet la presència de públic a les competicions esportives, excepte les d’àmbit estatal i internacional de futbol i bàsquet de caràcter professional, amb les següents condicions:
  • A l’aire lliure, amb un aforament del 70% de l’autoritzat i un nombre màxim de 3.000 persones.
  • En espais tancats, amb un aforament del 70% de l’autoritzat i un nombre màxim de 1.000 persones. S’ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis.
  • En instal·lacions i equipaments en espais tancats es permet un màxim de 3.000 persones amb les següents condicions:
   – Límit de l’aforament al 70%
   – Compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades que s’indiquen a l’annex 1 i es garanteixin les mesures de control d’aglomeracions de l’annex 2
   – Declaració responsable del titular de la instal·lació o equipament esportiu al departament competent en matèria d’esports i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui la instal·lació o equipament en la qual s’informi de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire i dels controls d’accessos i mobilitat, en compliment de les condicions establertes als annexos 1 i 2. A la declaració, hi haurà de constar l’empresa o personal de manteniment habilitat d’acord amb el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, que garanteix que l’espai disposa d’una ventilació adequada d’acord amb els criteris establerts a l’annex 1.
  • ­ En equipaments amb autorització d’aforament superior a 15.000 persones es permet fins al 20% d’aquest aforament sempre que es facin sectors independents de màxim 3.000 persones (els serveis de restauració, lavabos i accessos també han de ser independents) i es prevegin mesures de circulació i de control d’accessos que evitin aglomeracions. Cal presentar declaració responsable al departament competent en matèria d’esports i a l’ajuntament corresponent.
 • Horari fins a les 01.00 hores.
 • Es permet l’activitat de restauració si hi ha establiments habilitats, amb compliment de les mesures establertes per a la restauració.

Educació, lleure educatiu i intervenció socioeducativa

 • Es mantenen les activitats docents i les activitats d’intervenció socioeducativa per a l’atenció i formació de persones (infants, joves i adults) amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar.
 • En els estudis de batxillerat i cicles formatius represa de tota l’activitat presencial.
 • En l’àmbit de les activitats docents universitàries (a universitats, centres adscrits i escoles de negoci ubicades a Catalunya), les pràctiques i les avaluacions poden seguir sent presencials. En activitats teòriques presencials, es pot considerar l’augment de la presencialitat simultània restringida fins a un màxim del 50% de l’alumnat de cada universitat, sense que es pugui superar aquest percentatge en cap centre, i extremant les mesures de protecció.
 • Actes de graduació en centres universitaris: es permeten en les mateixes condicions que les activitats culturals d’arts escèniques:
  • 70% aforament,  assistents asseguts, amb un màxim de 1.000 persones o  3.000 a l’aire lliure o amb condicions de ventilació reforçada, mesures per evitar aglomeracions i amb assignació prèvia de seients.
 • Els centres de formació d’adults, les escoles oficials d’idiomes, els ensenyaments de règim especial reglats i les escoles de música i de dansa autoritzades pel Departament d’Educació d’acord amb el Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa, mesures per reduir la presencialitat.
 • Formació no reglada presencial: increment dels grups a 10 persones.
 • Es permeten les activitats extraescolars i l’esport escolar, organitzades dins o fora d’un centre educatiu per qualsevol entitat pública o privada. Es poden dur a terme amb un màxim de 10 alumnes per aula a les etapes d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles de formació professional. Només els centres que organitzen activitats extraescolars mantenint els grups estables escolars o part d’aquests poden desenvolupar les activitats amb més de 10 alumnes per aula, sempre que no hi participin alumnes d’altres grups estables.
 • Es permet el lleure educatiu a les etapes d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles de formació professional, així com les activitats en l’àmbit del lleure inclusiu per a persones amb discapacitats, amb limitació de grups de 10 alumnes com a màxim, tant en espais interiors com a l’aire lliure.
 • Als equipaments cívics es poden realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat, en grups no superiors a 10 persones. No obstant, quan aquestes activitats compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 1, l’activitat presencial podrà arribar fins al 70% de l’aforament autoritzat. Cal la presentació per part dels titulars dels equipaments d’una declaració responsable al departament competent en matèria d’afers socials i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui l’espai de l’activitat prèviament al seu desenvolupament, en la qual s’informi de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire, d’acord amb els criteris establerts a l’annex 1; i on consti l’empresa o personal de manteniment habilitat d’acord amb el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, que garanteix que l’espai disposa d’una ventilació adequada als criteris establerts a l’annex 1.
 • Altres activitats relacionades amb la formació viària: capacitació i reciclatge dels professionals que depenen del Servei Català de Trànsit; docència per obtenir llicències i permisos de conduir; cursos de sensibilització i reeducació viàries relacionats amb el permís per punts; formació, reciclatge i perfeccionament de conductors; cursos per al transport de persones i mercaderies (CAP) i cursos ADR, aplicant-hi les mesures de prevenció i protecció de la salut i les mesures organitzatives necessàries per reduir la presència d’alumnes als centres, tret dels casos en què la formació presencial sigui obligatòria.

Activitats laborals i professionals

 • S’obliga les empreses a limitar la mobilitat laboral.
 • Han d’implementar el treball a distància o teletreball excepte quan és impossible desenvolupar l’activitat laboral a distància o bé quan no es disposa acreditadament dels mitjans per fer-ho.
 • Si no és possible el teletreball, cal establir horaris d’entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària o similar, per evitar hores punta.
 • Cal evitar la coincidència massiva de persones als espais de treball.
 • S’han d’adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball i mesures de neteja i desinfecció.

Fires comercials, convencions, congressos

 • Autoritzats amb aforament del 70% i 1.000 persones en espais interiors o de 3.000 persones en espais a l’aire lliure o en espais interiors amb ventilació reforçada.
 • El Comitè de Direcció del PROCICAT pot autoritzar aforaments superiors previ informe favorable de l’ajuntament corresponent i sempre que siguin en recinte firal i disposin de pla de contingència COVID-19 d’acord amb el pla sectorial. Es permet càtering a peu dret amb aliments de forma individual i complint la resta del pla sectorial.

Es permet càtering a peu dret amb aliments de forma individual i complint la resta del pla sectorial.

Ús del transport públic i privat

Transport públic:

 • Ha de mantenir l’oferta al 100% encara que disminueixi la demanda. Només es pot reduir en horari nocturn. L’oferta d’hora punta s’ha de mantenir entre les 06.00 i les 09.00 hores dels dies laborables.
 • L’ús de mascareta és obligatori.
 • Pel que fa als autocars, tant de línia regular com de servei discrecional, hi poden viatjar persones de diferents bombolles, i és obligatori l’ús de mascareta.

Activitats de lleure nocturn

 • Resta suspesa l’obertura al públic dels locals i establiments que desenvolupen les activitats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, bar musical, karaoke, discoteques de joventut, establiments d’activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos.
 • Resten suspeses les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments especificats a l’apartat anterior.

 

Consum de tabac i alcohol a la via pública

 • Es prohibeix, per raons de salut pública, el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d’espais oberts al públic. Aquesta prohibició no afecta el consum en locals o espais autoritzats per la llicència.
 • No es pot fumar a la via pública ni en espais a l’aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal d’almenys 2 metres. Aquesta limitació també és aplicable a qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua, catximbes o assimilat
mesures 7 juny
mesures 4 juny
Ventilació a casa

Més informació a: https://web.gencat.cat/ca/activem/restriccions-territorials/catalunya/index.html

Back to top
Skip to content