Informació pública

EDICTE

Per acord del Ple adoptat en sessió de 20 de juliol de 2015, l’Ajuntament de Sort ha aprovat provisionalment la creació de l’ordenança no fiscal reguladora de la factura electrònica i la modificació de l’article 7, bonificacions i reduccions, de l’Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Exp. F-9/15).

Cosa que es fa pública en compliment del que es disposa a l’article 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 63.2 del Decret 179/1995, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les al·legacions que considerin oportunes durant el termini de 30 dies.

Sort, 28 d’octubre de 2015

Signat: Raimon Monterde Alberich
Alcalde de Sort

DESCÀRREGUES

• Text modificació ordenança obres i serveis (pdf)
• Ordenança reguladora de la factura electrònica (pdf)

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top