Informació pública

EDICTE

Exp. I-8/15: Baixes al Padró d’Habitants

Vist el que es disposa a l’acord del Consell d’Empadronament de 27 de juny de 2008, amb els representants locals de FEMP, pel qual les persones estrangeres han de ratificar la inscripció padronal, i atès que no s’ha pogut practicar la notificació per correu postal, es fa públic el llistat de les persones que han de ratificar l’empadronament. Aquestes disposen del termini de deu (10) dies per presentar al·legacions. Cas que no ho facin seran donades de baixa al Padró Municipal d’Habitants de Sort.

Sort, 1 d’octubre de 2015

Visto lo dispuesto en el acuerdo del Consejo de Empadronamiento de 27 de junio de 2008, con los representantes locales de FEMP, por el que las extranjeras deben ratificar la inscripción padronal, y dado que no se ha podido practicar la notificación por correo postal, se hace público el listado de las personas que han de ratificar el empadronamiento. Éstas disponen del plazo de diez (10) días para presentar alegaciones. En caso de que no lo hagan serán dadas de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Sort.

Sort, 1 de octubre de 2015

Signat: Raimon Monterde Alberich
Alcalde de Sort

Llistat 2015-5

NOM IDENTIFICADOR (DNI/NIE/PASSAPORT)
BADACA, Costel X5691798B
BADACA, Dumitra X6239329G
BADACA, Mirei Costin Y2946551N
BADACA, Mireina Elena Y2946572X
DE ALMEIDA, Jorge Manuel X2294366R
GAFTA, Lupan X8784470B
GAVRILAS, Irina X6517770F

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top