Informació pública

EDICTE

Concurs per a l’arrendament d’un habitatge als Estudis de Seurí

L’Ajuntament de Sort ha aprovat provisionalment el contracte d’arrendament d’un habitatge als Estudis de Seurí, a construir a dos plantes de l’immoble situat a l’edifici de les antigues Escoles de Seurí, a l’oferta presentada pel senyor Francesc Bayarri Pla, per l’import de lloguer de 270,00 € mensuals i l’execució d’obres de reforma de l’habitatge amb un import total d’execució de 81.872,98 €, d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte municipal i sota la seva direcció tècnica.

Cosa que es fa pública en compliment del que es disposa al Decret Legislatiu 3/2011, del 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, a l’article 277.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i a la clàusula 10 del Plec de clàusules administratives particulars que han regit el concurs.

Sort, 15 de setembre de 2015

Signat: Raimon Monterde Alberich
Alcalde de Sort

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top