Informació pública

EDICTE

Exp. I-8/15: Baixes al Padró d’Habitants

Vist el que es disposa a l’acord del Consell d’Empadronament de 27 de juny de 2008, amb els representants locals del FEMP, pel qual les persones estrangeres han de ratificar la inscripció padronal, i atès que no s’ha pogut practicar la notificació per correu postal, es fa públic el llistat de les persones que han de ratificar l’empadronament. Aquestes disposen del termini de deu (10) dies per presentar al·legacions. Cas que no ho facin seran donades de baixa al Padró municipal d’habitants de Sort.

Sort, 5 de setembre de 2015

Visto lo dispuesto en el acuerdo del Consejo de Empadronamiento de 27 de junio de 2008, con los representantes locales de FEMP, por el que las personas extranjeras deben ratificar la inscripción padronal, y dado que no se ha podido practicar la notificación por correo postal, se hace público el listado de las personas que han de ratificar el empadronamiento. Éstas disponen del plazo de diez (10) días para presentar alegaciones. En caso de que no lo hagan serán dadas de baja en el Padrón municipal de habitantes de Sort.

Sort, 5 de septiembre de 2015

LLISTAT 2015-4

NOM IDENTIFICADOR (DNI/NIE/PASSAPORT)
VLASIN,Dumitru 8861122
HUDTWALCKER, Valerie X-6025580-V
GÓMEZ SALAZAR, Orlando 53924034M
SALAS GALARZA, Janet Lucero 53924428P
GÓMEZ SALAS, Jesús Fabián 53924429D
GÓMEZ SALAS, Adrián Orlando 53924430X

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top