Informació pública

EDICTE

L’Ajuntament de Sort, per acord adoptat pel Ple en sessió de 21 de maig de 2015, ha aprovat els padrons cobratoris corresponents a l’exercici de 2015 i el calendari de cobrament en voluntària dels següents tributs:

TRIBUT PERÍODE DE PAGAMENT
Clavegueram 2014 del 8 de juny al 9 de setembre
Cementiri 2015 del 8 de juny al 9 de setembre
Ocupació de via pública 2015 del 14 de setembre al 15 de novembre
Entrades de vehicles i guals 2015 del 20 de setembre al 21 de novembre
Clavegueram 2015 del 16 de novembre al 17 de gener

Es notifiquen col·lectivament els rebuts derivats dels referits padrons, que queden exposats al públic durant el termini d’un mes als efectes d’examen i reclamacions. Transcorregut aquest termini sense que hi hagi reclamacions, es consideraran definitivament aprovats.

El document cobratori serà tramés per correu al domicili fiscal dels contribuents o podrà ser recollit a l’oficina de recaptació de l’Ajuntament. La no recepció per correu del document o la seva recepció fora del període en voluntària no eximeix del pagament del rebut dins del període fixat anteriorment. La recepció en una data posterior a la determinada en el calendari aprovat endarrerirà els efectes de la finalització del termini voluntari d’ingrés en el mateix nombre de dies de l’endarreriment.

El pagament es podrà efectuar mitjançant la presentaació del referit document cobratori a qualsevol entitat bancària.

Aquells contribuents que amb l’anticipació reglamentària hagin sol·licitat la domiciliació bancària dels seus rebuts rebran el justificant de pagament de la corresponent entitat, amb càrrec al seu compte.

Finalitzat el termini voluntari d’ingrés, s’iniciarà el procediment administratiu de període executiu pels rebuts no satisfets. L’inici del període executiu determina l’exigència de recàrrecs del període executiu, així com els interessos de i, si s’escau, de les costes del procediment de constrenyiment.

Sort, 17 de juliol de 2015

Signat: Raimon Monterde Alberich
Alcalde de Sort

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Back to top
Skip to content