Informació pública

EDICTE

En compliment del que es disposa a l’article 17.4 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març; a l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; i l’article 178.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament ha aprovat provisionalment la modificació de determinades ordenances fiscals per a l’any 2014 i següents en sessions plenàries de 28 de febrer de 2013 i 27 de febrer de 2014.

Atès que els anuncis corresponents han estat exposats durant 30 dies hàbils, respectivament, al tauler d’anuncis oficials el 6 de maig, 21 de gener i 11 de març de 2014, al web municipal el 7 de maig de 2013, el 5 de febrer i el 6 de març de 2014, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 84 de 16 de maig, núm. 28 d’11 de febrer de 2014 i núm. 47 de 10 de març de 2014, i al diari La Mañana de 8 de maig de 2013 i 7 de febrer de 2014, sense que se n’hagin presentat reclamacions, els acords provisionals han esdevingut definitius, i a continuació se’n publica el text íntegre de les modificacions presentades.

Contra l’aprovació de les ordenances fiscals modificades es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Sort, 23 de juny de 2015

Signat: Raimon Monterde Alberich
Alcalde de Sort

• Consulteu el text complet de les modificacions en aquest enllaç
• Consulteu les ordenances municipals en aquest enllaç 

Ordenances modificades

• Ordenança sobre tinença d’animals
• Ordenança municipal de circulació de Sort
• Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
• Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
• Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius
• Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la Taxa per llicència d’obertura d’establiments
• Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local
• Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
• Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
• Ordenança fiscal núm. 26, reguladora de la taxa per l’ús i el lloguer d’instal·lacions i materials municipals

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Back to top
Skip to content
Aneu a la barra d'eines