Informació pública

EDICTE

L’Ajuntament de Sort, per acord adoptat pel Ple en sessió de 12 de maig de 2011, ha aprovat inicialment el pressupost, les bases d’execució, la relació de llocs de treball i la plantilla del personal corresponents a l’exercici de 2011 (Exp. F-74/10).

Cosa que es fa pública per a general coneixement en compliment del que es disposa a l’article 150 de la Llei 39/1988, de 28 de setembre, reguladora de les hisendes locals, i disposicions concordants, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les al·legacions que estimin procedents durant el termini de 15 dies. Cas de no presentar-se’n cap, l’acord d’aprovació quedarà elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar-ne cap més.

Sort, 13 de maig de 2011
L’alcalde, Agustí López i Pla

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top