Informació pública

EDICTE

Exp. G-20/15 · Decrets de l’Alcaldia en matèria de nomenaments

Per tal de donar compliment al que es disposa a la legislació vigent en matèria de règim local, es fa públic que aquesta Alcaldia ha dictat els següents Decrets:

1. De nomenaments de tinents d’alcalde

• Es nomenen els següents regidors com a tinents d’alcalde:

Sr. Baldo Farré Serrat 1r tinent alcalde
Sr. Aitor Soto Martín 2n tinent alcalde
Sr. Pere Báscones Navarro 3r tinent alcalde

• Aquests nomenaments ho seran per la durada de tot el mandat de 4 anys o revocació expressa, i amb vigència des de la data del nomenament.
• Se’ls delega, amb la prelació expressada dels nomenats, de forma genèrica i amb caràcter automàtic en cas d’absència de l’alcalde pel motiu i per la durada que sigui, les atribucions que són delegables en el tinent d’alcalde d’acord amb el que es disposa als articles 55 i 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i normativa concordant, sense que això eximeixi del compliment de les prescripcions que siguin legalment aplicables.

2. De constitució de la Junta de Govern i designació dels seus membres

• Es constitueix en el si de l’Ajuntament de Sort la Junta de Govern, que estarà integrada per l’alcalde i per tres regidors, equivalents al terç del nombre legal de membres d’aquesta Corporació. Els regidors nomenats són els senyors Baldo Farré Serrat, Aitor Soto Martín i Pere Báscones Navarro.

• La Junta de Govern, com a òrgan col·legiat, tindrà les següents facultats:

I. L’assistència permanent a l’Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions
II. L’exercici de les atribucions que aquesta Alcaldia li delega expressament, i que són:
a) Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, els instruments de gestió urbanística i els projectes d’urbanització.
b) Contractar i atorgar concessions de tota mena en els termes previstos a l’article 53.1.o del DL 2/2003: que el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i les de caràcter plurianual, sempre que la seva durada no sigui superior a 4 anys i que l’import total acumulat no superi l’esmentat 10%.
c) Adquirir béns i drets i alienar patrimoni, en els termes previstos a l’article 21.1.q del DL 2/2003: que el seu valor no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
d) Aprovar els projectes d’obres i de serveis de competència de l’Alcaldia i que estiguin previstos en el Pressupost.
e) La resta d’atribucions delegables a la Junta de Govern d’acord amb el que es disposa a l’article 53.3 del DL 2/2003

• Els acords adoptats per la Junta de Govern en relació amb les matèries objecte de delegació posaran fi a la via administrativa, amb els efectes previstos a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

3. De constitució de Regidories amb delegació especial de competències

• Es constitueixen les delegacions de competències de direcció i de gestió dels assumptes de les àrees que s’esmenten, configurades com a Delegacions genèriques unipersonals, als següents regidors, per la durada de tot el mandat de 4 anys o revocació expressa i vigència a partir de l’endemà de la data d’expedició de la present resolució:

ÀREA REGIDOR/A
Promoció econòmica Baldo Farré Serrat
Participació i associacionisme Baldo Farré Serrat
Pobles Baldo Farré Serrat
Joventut Baldo Farré Serrat
Festes Aitor Soto Martín
Benestar social Aitor Soto Martín
Sanitat Aitor Soto Martín
Agricultura i ramaderia Aitor Soto Martín
Medi ambient Aitor Soto Martín
Cultura i educació Pere Báscones Navarro
Comunicació i noves tecnologies Pere Báscones Navarro
Hisenda i governació M. Magdalena Barbero Mora
Administració i règim interior M. Magdalena Barbero Mora
Serveis municipals Jordi Gasia Perna
Obres públiques i urbanisme Jordi Gasia Perna

• L’Alcaldia manté les atribucions en relació amb la resta de matèries no delegades expressament, fent especial esment de les competències en turisme, esports i comerç.

• Es delega en els regidors esmentats, d’acord amb el que es disposa en l’article 21 de la LBRL, les següents atribucions en relació amb la direcció i la gestió de les àrees objecte de delegació de competències, sense perjudici ni menyscapte de les competències pròpies de l’Alcaldia, de la Junta de Govern i del Ple:
a) Aprovar despeses per assumptes de la seva àrea, dins del que disposen les Bases d’execució del Pressupost.
b) Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els serveis de la seva àrea.
c) Ordenar la publicació i l’execució i fer complir els acords de l’Ajuntament en matèries de la seva àrea.

Sort, 16 de juny de 2015

Signat: Raimon Monterde Alberich
Alcalde de Sort

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top