Informació pública

EDICTE

Exp. G-20/15 · Decrets de l’Alcaldia en matèria de nomenaments

Per tal de donar compliment al que es disposa a la legislació vigent en matèria de règim local, es fa públic que aquesta Alcaldia ha dictat els següents Decrets:

1. De nomenaments de tinents d’alcalde

• Es nomenen els següents regidors com a tinents d’alcalde:

Sr. Baldo Farré Serrat 1r tinent alcalde
Sr. Aitor Soto Martín 2n tinent alcalde
Sr. Pere Báscones Navarro 3r tinent alcalde

• Aquests nomenaments ho seran per la durada de tot el mandat de 4 anys o revocació expressa, i amb vigència des de la data del nomenament.
• Se’ls delega, amb la prelació expressada dels nomenats, de forma genèrica i amb caràcter automàtic en cas d’absència de l’alcalde pel motiu i per la durada que sigui, les atribucions que són delegables en el tinent d’alcalde d’acord amb el que es disposa als articles 55 i 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i normativa concordant, sense que això eximeixi del compliment de les prescripcions que siguin legalment aplicables.

2. De constitució de la Junta de Govern i designació dels seus membres

• Es constitueix en el si de l’Ajuntament de Sort la Junta de Govern, que estarà integrada per l’alcalde i per tres regidors, equivalents al terç del nombre legal de membres d’aquesta Corporació. Els regidors nomenats són els senyors Baldo Farré Serrat, Aitor Soto Martín i Pere Báscones Navarro.

• La Junta de Govern, com a òrgan col·legiat, tindrà les següents facultats:

I. L’assistència permanent a l’Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions
II. L’exercici de les atribucions que aquesta Alcaldia li delega expressament, i que són:
a) Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, els instruments de gestió urbanística i els projectes d’urbanització.
b) Contractar i atorgar concessions de tota mena en els termes previstos a l’article 53.1.o del DL 2/2003: que el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i les de caràcter plurianual, sempre que la seva durada no sigui superior a 4 anys i que l’import total acumulat no superi l’esmentat 10%.
c) Adquirir béns i drets i alienar patrimoni, en els termes previstos a l’article 21.1.q del DL 2/2003: que el seu valor no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
d) Aprovar els projectes d’obres i de serveis de competència de l’Alcaldia i que estiguin previstos en el Pressupost.
e) La resta d’atribucions delegables a la Junta de Govern d’acord amb el que es disposa a l’article 53.3 del DL 2/2003

• Els acords adoptats per la Junta de Govern en relació amb les matèries objecte de delegació posaran fi a la via administrativa, amb els efectes previstos a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

3. De constitució de Regidories amb delegació especial de competències

• Es constitueixen les delegacions de competències de direcció i de gestió dels assumptes de les àrees que s’esmenten, configurades com a Delegacions genèriques unipersonals, als següents regidors, per la durada de tot el mandat de 4 anys o revocació expressa i vigència a partir de l’endemà de la data d’expedició de la present resolució:

ÀREA REGIDOR/A
Promoció econòmica Baldo Farré Serrat
Participació i associacionisme Baldo Farré Serrat
Pobles Baldo Farré Serrat
Joventut Baldo Farré Serrat
Festes Aitor Soto Martín
Benestar social Aitor Soto Martín
Sanitat Aitor Soto Martín
Agricultura i ramaderia Aitor Soto Martín
Medi ambient Aitor Soto Martín
Cultura i educació Pere Báscones Navarro
Comunicació i noves tecnologies Pere Báscones Navarro
Hisenda i governació M. Magdalena Barbero Mora
Administració i règim interior M. Magdalena Barbero Mora
Serveis municipals Jordi Gasia Perna
Obres públiques i urbanisme Jordi Gasia Perna

• L’Alcaldia manté les atribucions en relació amb la resta de matèries no delegades expressament, fent especial esment de les competències en turisme, esports i comerç.

• Es delega en els regidors esmentats, d’acord amb el que es disposa en l’article 21 de la LBRL, les següents atribucions en relació amb la direcció i la gestió de les àrees objecte de delegació de competències, sense perjudici ni menyscapte de les competències pròpies de l’Alcaldia, de la Junta de Govern i del Ple:
a) Aprovar despeses per assumptes de la seva àrea, dins del que disposen les Bases d’execució del Pressupost.
b) Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els serveis de la seva àrea.
c) Ordenar la publicació i l’execució i fer complir els acords de l’Ajuntament en matèries de la seva àrea.

Sort, 16 de juny de 2015

Signat: Raimon Monterde Alberich
Alcalde de Sort

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Back to top
Skip to content