Informació pública

ANUNCI

Exp. P-8/15. Per Decret d’Alcaldia de 2 juny de 2015, l’Ajuntament de Sort ha aprovat les Bases reguladores del procés selectiu corresponent a la convocatòria urgent per a la provisió com a personal laboral de 5 monitors de lleure per al Casal d’estiu. Les esmentades Bases s’exposen al públic fins el 22 de juny de 2015 a l’efecte de presentació d’al·legacions. Cas que no se’n presenti cap, les Bases quedaran aprovades definitivament de forma automàtica.

Simultàniament es convoca el Concurs de referència, si bé el procés s’ajornarà en el supòsit de què es presentin al·legacions contra les Bases.

Característiques del lloc

a) Durada dels contractes: 1 o 2 mesos, segons el lloc de treball
b) Ocupació:
1 coordinador/a d’activitats del Casal d’Estiu de Sort, amb titulació de director/a de lleure
4 monitor/a de lleure del Casal d’Estiu de Sort,
• Amb titulació de monitor/a de lleure, com a mínim el 40% de les places
• Sense titulació, la resta de les places
c) Horaris de treball:
Casal juliol: • de 09:00 a 16:30 hores, 1 coordinador/a i 1 monitors/es
• de 09:00 a 14:00 hores, 3 monitors/es
Casal agost: • de 09:00 a 16:30 hores, 1 coordinador/a i 1 monitor/a
• de 09:00 a 14:00 hores, 2 monitors/es
d) Sou mensual (a jornada completa o a mitja jornada): segons conveni
e) Lloc de treball: Casal d’Estiu (Col·legi Públic de Sort)
f) Inici dels contractes: 29 de juny de 2015

Obtenció de documentació i informació

• Ajuntament de Sort. C. del Dr. Carles Pol i Aleu, 13. 25560 SORT
• Telèfon: 973 620 010. Fax: 973 620 064
• Web municipal: https://sort.cat
• E-mail: ajuntament@sort.cat

Presentació d’instàncies

• Data límit de presentació: el dia 23 de juny de 2015, a les 14.00 hores
• Documentació a presentar: la que s’indica a les Bases
• Drets: 0,00 €
• Entrevista: 26 de juny de 2015 a partir de les 17:00 hores a les oficines municipals (confirmeu hora)

Cosa que es fa pública per a general coneixement, per tal que els interessats puguin presentar al·legacions contra el Plec de condicions i/o presentar les ofertes que considerin convenients, fins el dia assenyalat.

Sort, 10 de juny de 2015

Signat: Llàtzer Sibís Goset
Alcalde de Sort

DESCÀRREGUES

• Document d’anunci i bases (pdf)

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top