Informació pública

EDICTE

L’Ajuntament de Sort ha aprovat inicialment, en sessió plenària de 21 de maig de 2015, el document del Pla de Millora Urbana de la Unitat d’Actuació dels Horts de Pietat Sud, UA-6, Sort-Pallars Sobirà-Lleida, que inclou l’Informe de Sostenibilitat Ambiental, i el Projecte de Divisió Poligonal del sector PMU UA-6 dels Horts de Pietat Sud en dos polígons independents (Exp. U-5/14).

Cosa que es fa pública en compliment del que es disposa als articles 85.4 i 86bis.1.c) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, en redacció donada per la Llei 3/2015, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, i disposicions concordants d’aplicació, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient a les oficines municipals durant el termini de 45 dies i presentar les al·legacions que considerin oportunes.

Sort, 4 de juny de 2015

Signat: Llàtzer Sibís Goset
Alcalde de Sort

Descàrregues

• Memòria tècnica (pdf)
• Divisió poligonal (pdf)

NOTA: Atesa la poca complexitat tècnica i les petites dimensions de l’àmbit del Pla, el propi document té els efectes de document resum.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top