Informació pública

EDICTE

El Ple de la Corporació municipal ha aprovat inicialment els expedients de modificació de crèdits núm. 1 a 5/2014 i del Compte general amb el dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes corresponent a l’exercici de 2014. Els anuncis corresponents han estat publicats de forma reglamentària al tauler d’anuncis i al web municipal i al BOP núm. 35, de 20 de febrer de 2015, sense que se n’hagin formulat al·legacions en contra, per la qual cosa els referits expedients han quedat aprovats definitivament d’acord amb el que es disposa en els articles 150.3, 152.1, 158.2 i 193.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals. Es fa públic el resum per capítols per a general coneixement.

Sort, 28 de maig de 2015

Signat: Llàtzer Sibís Goset
Alcalde de Sort

Descàrregues

PDF amb resum de capítols

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top