Informació pública

EDICTE
Concurs per a l’arrendament d’un habitatge als estudis de Seurí

L’Ajuntament de Sort ha aprovat el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el concurs per a l’adjudicació de l’Arrendament d’un habitatge als estudis de Seurí, d’acord amb el que es disposa a l’article 115 del Decret Legislatiu 3/2011, del 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. Atès el que es disposa a l’article 277 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s’exposa al públic pel termini de vint dies a l’efecte de presentació de possibles reclamacions.

Simultàniament es convoca el concurs públic per a l’adjudicació de l’arrendament d’un habitatge als estudis de Seurí, si bé la licitació s’ajornarà, quan resulti necessari, en el supòsit que es formulin reclamacions contra el Plec de clàusules.

1. Entitat adjudicadora: Ajuntament de Sort (Expedient M-10/15)
2. Objecte del contracte: Arrendament d’un habitatge als estudis de Seurí, amb pagament mitjançant l’execució d’obres
3. Durada del contracte: com a mínim, la necessària per amortitzar les obres
4. Termini per a l’execució de l’obra de reforma de l’habitatge: 1 any
5. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
6. Pressupost base de licitació: S’estableix el preu mínim de licitació en 270,00 euros mensuals, que podrà ser millorat a l’alça pels licitadors. D’acord amb el que es disposa a l’article 17 de la Llei d’arrendaments urbans l’arrendament mensual serà substituït totalment pel compromís de l’arrendatari de reformar l’immoble, d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte municipal i sota la seva direcció tècnica, projecte que presenta un import total d’execució de 81.872,98 €, fins a la total amortització de les obres.
7. Garanties:
a) Provisional: 2.456,19 €
b) Definitiva: L’adjudicatari dipositarà una garantia del 5% de l’import d’adjudicació de l’obra, a retornar en finalitzar les obres i el posterior termini de garantia d’un any, i una fiança equivalent a una quota mensual d’arrendament
8. Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Sort
b) Domicili: C/ Dr. Carles Pol i Aleu, 13
c) Localitat: Sort
d) Telèfon: 973620010 – Fax: 973620064
e) Correu-e: ajuntament@sort.cat
El Plec de clàusules es podrà descarregar al Tauler d’anuncis del Web municipal: www.sort.cat (Opció de menú: Tauler d’anuncis)
9. Requisits específics per presentar ofertes: els establerts en el Plec de clàusules administratives particulars
10. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: un mes, comptat des del dia següent de publicació al BOP
b) Data límit d’obtenció de documentació i informació: un dia abans de prescriure el termini de presentació d’ofertes
c) Documentació a presentar: la que es detalla al Plec de clàusules
d) Lloc de presentació: Secretaria de l’Ajuntament de Sort
11. Obertura de les ofertes: l’acte d’obertura serà públic, i tindrà lloc a la sala de reunions de la Corporació en el termini màxim d’un mes des de la data de finalització del termini per a la presentació de les ofertes.
12. Despeses dels anuncis: aniran a càrrec de l’Ajuntament

Sort, 15 de maig de 2015

Signa: Llàtzer Sibís Goset
Alcalde de Sort

FITXERS ADJUNTS
• Plec de clàusules (pdf)
• Publicació al Butlletí Oficial de la Província, núm. 98, 25/05/2015 (pdf)

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top