Informació pública

EDICTE

El senyor Xavier Solans, arquitecte, del despatx IANUA ARQUITECTURES SCP, ha presentat a l’Ajuntament de Sort el document del Projecte de Reparcel·lació per cooperació al nucli d’Altron, derivat de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament municipal de Sort al nucli d’Altron, projecte redactat per l’esmentat arquitecte i per Josep Lluís Rodríguez Ros, advocat, per encàrrec de l’Ajuntament com a administració actuant, que ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern de l’Ajuntament de Sort en sessió de 8 de maig de 2015 (Exp. U-8/15).

Cosa que es fa pública als efectes previstos a l’article 119.2.c) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient a les oficines municipals durant el termini d’un mes i presentar les al·legacions que considerin oportunes.

Signat: Llàtzer Sibís Goset
Alcalde de Sort

Sort, 10 de maig de 2015

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top