Informació pública

EDICTE

L’Ajuntament de Sort ha aprovat inicialment el Plec de condicions econòmico-administratives que han de regir l’alienació mitjançant pública subhasta de 3 parcel·les del polígon 1 del Pla Parcial del sector Borda de Paisan, de Sort, i s’exposa al públic durant el termini d’un mes als efectes de presentació de reclamacions. Simultàniament s’anuncia l’esmentada subhasta, si bé condicionada al què es disposa a l’article 277 del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en els següents termes principals:

Objecte
Venda per procediment obert, mitjançant pública subhasta, dels següents lots:

Lot 1
Parcel·la: 2-5
Superfície: 620,00 m²
Edificabilitat: 0,300 m²sostre/m²sòl

Lot 2
Parcel·la: D-1
Superfície: 750,00 m²
Edificabilitat: 0,300 m²sostre/m²sòl

Lot 3
Parcel·la: D-2
Superfície: 601,00 m²
Edificabilitat: 0,300 m²sostre/m²sòl

Lot 4
Parcel·la: D-3
Superfície: 602,00 m²
Edificabilitat: 0,300 m²sostre/m²sòl

Tipus de licitació, millorables a l’alça
Lot 1: 62.000 €
Lot 2: 75.000 €
Lot 3: 60.100 €
Lot 4: 60.200 €

A aquests imports s’afegiran l’IVA i impostos aplicables i les taxes de llicències de segregació, si s’escau.

Drets i obligacions: El/els adjudicatari/s-comprador/s no es subrogarà/n en els drets i obligacions que legalment correspondrien en la participació de les càrregues urbanístiques de la urbanització del Polígon 1 del Pla Parcial del Sector Borda de Paisan com a titular/s de la càrrega urbanística que es derivi del compte de liquidació definitiu per a les referides parcel·les 2-5, D-1 i D-2 d’acord amb el seu coeficient de participació, quedant les finques adjudicades lliures de càrregues i gravàmens.

Terminis: Per a la presentació de proposicions, abans de les 14 hores del dia que faci 30 dies naturals després del de la publicació d’aquest anunci al BOP. Per a l’obertura d’ofertes, a les 12 hores del dia següent a l’últim per a presentar proposicions, i l’endemà si aquell fos festiu.

Informació: a l’Ajuntament de Sort, carrer del Dr. Carles Pol i Aleu, núm. 13, 25560 SORT. Tel. 973620010. Fax 973620064. E-mail ajuntament@sort.cat. Web www.sort.cat

Sort, 18 de maig de 2011
Agustí López i Pla, Alcalde de Sort

1 Comment

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top