Informació pública

EDICTE

COMPTE GENERAL EXERCICI 2014
Exp. F-10/15

L’Ajuntament de Sort, en sessió de Ple de 12 de febrer de 2015, ha aprovat inicialment el Compte general corresponent a l’exercici de 2014, que inclou la liquidació del pressupost de 2014, amb el dictamen emès per la Comissió especial de comptes, corresponents a l’Ajuntament i als Patronats municipals Torrentill i de la Llar d’Infants. Cosa que es fa pública en compliment del que es disposa a l’article 193.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i disposicions concordants, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient durant quinze dies durant els quals i vuit més podran presentar les al·legacions que estimin pertinents.

Sort, 15 de febrer de 2015

Signat: Llàtzer Sibís Goset
Alcalde de Sort

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top