Informació pública

EDICTE

L’Ajuntament de Sort, en sessió plenària de 12 de febrer de 2015, ha aprovat inicialment la integració de l’Ajuntament de Sort al Consorci GAL Leader Pirineu Occidental i els Estatuts pels quals es regirà (Exp. I-1/15). D’acord amb el que es disposa a l’article 313 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, l’expedient s’exposa al públic per tal que els interessats els puguin examinar a les oficines municipals durant el termini de 30 dies, i presentar les al·legacions que considerin oportunes. Cas que no se’n presenti cap, l’acord quedarà elevat a definitiu de forma automàtica.

Sort, 15 de febrer de 2015

Signat: Llàtzer Sibís Goset
Alcalde de Sort

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top