Informació pública

EDICTE

El senyor Joan Montaña Lleset, actuant en nom de Tot Auto Sort SCP, ha demanat llicència municipal per a exercir de forma provisional una activitat a un local situat en sòl apte per a urbanitzar:

Expedient A-35/14
Activitat Taller mecànic
Situació Camí de l’Escorxador, 13, de Sort. Ref. cadastral 6370402CG4967S0000SO

En compliment del que es disposa a l’article 54 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en redacció donada per l’article 17 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, s’exposa al públic l’expedient de referència durant el termini de vint (20) dies hàbils, a l’efecte de la presentació d’al·legacions.

Sort, 27 de novembre de 2014

Signat: Llàtzer Sibís Goset
Alcalde de Sort

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top