Informació pública

EDICTE

El Ple de la Corporació municipal de Sort ha aprovat inicialment formalitzar la cessió a la Generalitat de la finca anomenada La Palissa, amb una superfície de solar de 1.894,18 m², amb adreça principal del camí de la Cabanera, núm. 1, i adreça accessòria de carrer d’Emili Riu i Periquet, núm. 4, i de l’actual edificació del CAP ja construïda, amb la finalitat de destinar-les a Centre d’Atenció Primària i a la construcció d’un garatge d’ambulàncies del SEM, en els termes previstos als articles 49 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, i 109 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de béns de les entitats locals.

Cosa que es fa pública en compliment del que es disposa a l’article 49 del referit Decret 336/1988, per tal que els interessats puguin examinar-los i presentar les al·legacions que creguin convenients. Si no se’n presenta cap, l’aprovació quedarà elevada a definitiva sense necessitat d’adoptar cap acord.

Sort, 2 de març de 2011
Signat: Agustí López i Pla, Alcalde de Sort

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top
Skip to content