Informació pública

Tràmit d’audiència

De conformitat amb el procediment establert en l’article 72 del Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, es notifica a les persones tot seguit relacionades o als seus representants legals la incoació d’un expedient de baixa del Padró d’Habitants de Sort per no complir les condicions de residència establertes en l’article 54 de l’esmentat Reglament.

No havent-se pogut practicar comunicació individualitzada a les persones relacionades, per mitjà d’aquest Anunci se’ls notifica el tràmit d’audiència per tal que presentin les al·legacions que estimin pertinents en el termini de 15 dies a partir del dia següent al de la seva publicació.

Les al·legacions es podran presentar a l’Oficina del Padró d’Habitants de l’Ajuntament.

Complert el termini previst, i previ informe favorable del Consell d’Empadronament, es procedirà a la baixa d’aquells que no hagin manifestat el seu desacord amb el contingut de l’expedient.

Signat: Llàtzer Sibís Goset
Alcalde de Sort

Sort, 20 de juny de 2014

Llistat 2014-4

NOM IDENTIFICADOR (DNI/NIE/PASSAPORT)
Bojor, Iacob X8213316Q
Briones Castellano, Holger Alberto 0915007884
De la Cruz Alvarado, Lilian Maritza 77153939W
Felgueiras de Castro, Antonio C. 10882002
Leach, Ana Ionela menor, sense document
Rus Rus, Paula Maria menor, sense document
Sima, Teodor Y633047D
Vendrell, Marc 47689064J

 

 

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top
Skip to content