Informació pública

Edicte

L’Ajuntament de Sort ha aprovat el document de Projecte d’urbanització per a la finalització de la urbanització del carrer dels Apartaments de Llessui, redactat pel despatx d’arquitectura, enginyeria i urbanisme Valeri Consultors per encàrrec de Proens Promocions i Rehabilitacions SA (Exp. O-18/14).

Cosa que es fa pública als efectes previstos als articles 89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i 110.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient a les oficines municipals durant el termini d’un mes i presentar les al·legacions que considerin oportunes.

Signat: Llàtzer Sibís Goset
Alcalde de Sort

Sort, 16 de juny de 2014

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top
Skip to content