Informació pública

Edicte

L’Ajuntament de Sort tramita els expedients d’investigació de les finques que s’indiquen, per la qual cosa, i d’acord amb el que es disposa als articles 134 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, i 49 del Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de béns de les entitats locals, s’exposen al públic durant el termini de 15 dies per tal que les persones interessades puguin examinar-los i fer valdre els seus drets i fer les al·legacions que creguin oportunes.

EXPEDIENT BÉ INVESTIGAT
M-9/13 Antiga pista a Pujalt en el tram que passa a l’oest de Casa Tallada d’Olp
M-10/13 Antic camí de bast d’accés a Casa i era de Xamberg
M-8/14 Accès a Prat de Bàsques des del Camí de Pernui

Sort, 16 de juny de 2014

Signat: Llàtzer Sibís Goset
Alcalde de Sort

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top
Skip to content