Informació pública

Edicte del pressupost 2014
Exp. F-64/13

L’Ajuntament de Sort, per acord adoptat pel Ple en sessió de 27 de febrer de 2014, ha aprovat inicialment el pressupost, les bases d’execució, la relació de llocs de treball i la plantilla del personal corresponents a l’exercici de 2014. Cosa que es fa pública per a general coneixement en compliment del que es disposa a l’article 150 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les hisendes locals, i disposicions concordants, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les al·legacions que estimin procedents durant el termini de 15 dies. Cas de no presentar-se’n cap, l’acord d’aprovació quedarà elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar-ne cap més.

Sort, 28 de febrer de 2014
L’alcalde, Llàtzer Sibís Goset

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top