Informació pública

Edicte del compte general exercici 2013
Exp. F-11/14

L’Ajuntament de Sort ha aprovat inicialment els expedients de modificació de crèdits 1/13 i el compte general del pressupost corresponent a l’exercici de 2013, que inclou la liquidació del pressupost de 2013, amb el dictamen emès per la comissió especial de comptes, corresponents a l’Ajuntament i als Patronats municipals Torrentill i de la Llar d’Infants. Cosa que es fa pública en compliment del que es disposa a l’article 193.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les hisendes locals, i disposicions concordants, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient durant 15 dies, durant els quals i 8 més podran presentar les al·legacions que estimin pertinents.

Sort, 3 de març de 2014
L’alcalde, Llàtzer Sibís Goset

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top