Informació pública

EDICTE

Per acord del Ple adoptat en sessió de 27 de febrer de 2014, l’Ajuntament de Sort ha aprovat provisionalment la modificació de l’article 7, bonificacions i reduccions, de l’Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres; de l’Article 6, Quota tributària, de l’Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic; de l’Article 6, Quota tributària, de l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena; i de l’article 5, Quota tributària, de l’Ordenança fiscal núm. 26, reguladora de la Taxa per l’ús i el lloguer d’instal·lacions i materials municipals (Exp. F-12/13.3).

Cosa que es fa pública en compliment del que es disposa a l’article 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 63.2 del Decret 179/1995, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les al·legacions que considerin oportunes durant el termini de 30 dies.

Sort, 3 de març de 2014

Signat: Llàtzer Sibís Goset
Alcalde de Sort

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Back to top
Skip to content
Aneu a la barra d'eines