Informació pública

EDICTE

En compliment d’allò que es disposa a l’article 17.4 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març; a l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; i l’article 178.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària de 15 de novembre de 2010 ha aprovat provisionalment la modificació d’ordenances fiscals per a l’any 2010 i següents (Exp. F-10/10).

Atès que l’anunci corresponent ha estat exposat durant 30 dies hàbils al tauler d’anuncis oficials de l’Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 162 de 20 de novembre de 2010 i al Diari La Mañana de 18 de novembre de 2010, i atès que ha transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords provisionals han esdevingut definitius, i a continuació se’n publica el text íntegre de les modificacions aprovades.

Contra l’aprovació de les ordenances fiscals modificades es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Sort, 29 de desembre de 2010
Llàtzer Sibís i Goset, Alcalde acctal. de Sort

** Descàrrega del fitxer amb les modificacions [enllaç] **

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top
Skip to content