Informació pública

EDICTE
Exp. I-2/14 · Baixes al Padró d’Habitants

Vist el que es disposa a la Resolució de 28 d’abril de 2005 de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i del Director de Cooperació Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre el procediment per acordar la caducitat de les inscripcions padronals dels estrangers sense autorització de residència permanent que no siguin renovades cada dos anys, en relació amb l’article 16.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora del règim local, i atès que no s’ha pogut practicar la notificació per correu postal instant els interessats a renovar la inscripció padronal, es fa públic el llistat de les persones amb l’empadronament caducat per no haver estat renovada la inscripció padronal. Les persones relacionades disposen del termini de quinze (15) dies per presentar al·legacions. Cas que no ho facin seran donades de baixa del Padró municipal d’habitants de Sort.

Sort, 10 de febrer de 2014

Visto lo dispuesto en la Resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del Director de Cooperación Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones padronales de los extranjeros sin autorización de residencia permanente que no sean renovadas cada dos años, en relación con el artículo 16.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora del régimen local, y dado que no se ha podido practicar la notificación por correo postal instando a los interesados a renovar la inscripción padronal, se hace público el listado de las personas con el empadronamiento caducado por no haber sido renovada la inscripción padronal. Las personas relacionadas disponen del plazo de quince (15) días para presentar alegaciones. Caso de que no lo hagan serán dadas de baja del Padrón municipal de habitantes de Sort.

Sort, 10 de febrero de 2014

Signat: Llàtzer Sibís Goset
Alcalde de Sort

Nom Identificador (DNI/NIE/passaport)
Casanova Bazurto, Katheryn Dayana X9987450E
Vaca Vaca, Luis Fernando menor, sense document

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top