Informació pública

TRÀMIT D’AUDIÈNCIA

De conformitat amb el procediment establert en l’article 72 del Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, es notifica a les persones tot seguit relacionades o als seus representants legals la incoació d’un expedient de baixa del Padró d’Habitants de Sort per no complir les condicions de residència establertes en l’article 54 de l’esmentat Reglament.

No havent-se pogut practicar comunicació individualitzada a les persones relacionades, per mitjà d’aquest Anunci se’ls notifica el tràmit d’audiència per tal que presentin les al·legacions que estimin pertinents en el termini de 10 dies a partir del dia següent al de la seva publicació.

Les al·legacions es podran presentar a l’Oficina del Padró d’Habitants de l’Ajuntament.

Complert el termini previst, i previ informe favorable del Consell d’Empadronament, es procedirà a la baixa d’aquells que no hagin manifestat el seu desacord amb el contingut de l’expedient.

[table]
Nom Identificador (DNI-NIE-passaport)
Bucur, Dumitra 7447690
Celsie, Pavel Petru X5582739H
Cilica, Nicolae Y169082T
Crisan, Petru Ovidiu X8964155C
Isfan, Carla Andreea sense doc. (menor)
Tudor, Daia-Ioana sense doc. (menor)
Tudor, Melisa-Alexia sense doc. (menor)
[/table] Signa: Llàtzer Sibís i Goset
Alcalde de Sort

Sort, 18 de novembre de 2013

DESCÀRREGUES

  • Publicació Butlletí Oficial de la Província, núm. 217, 25/11/2013 (pdf)

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top