Informació pública

Edicte de modificació del pressupost 2013
Modificació de crèdits 2013/2, expedient F-53/13.2

L’Ajuntament de Sort per Decret de l’Alcaldia, de 3 de setembre de 2013, ha aprovat l’expedient de modificació de crèdits 2013/2 del pressupost corresponent a l’exercici de 2013, per transferència de crèdits entre partides de despeses. Cosa que es fa pública en compliment del que es disposa a l’article 150 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i disposicions concordants, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient durant 15 dies, durant els quals podran presentar les al·legacions que estimin pertinents.

Sort, 5 de setembre de 2013
L’alcalde, Llàtzer Sibís Goset

DESCÀRREGUES

+ Publicació BOP LLEIDA, núm. 172, 20/09/2013 (pdf)

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top