Informació pública

Edicte de modificació d’ordenances fiscals

Per acord del Ple, adoptat en sessió de 14 de maig de 2013, l’Ajuntament de Sort ha aprovat provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 15, reguladora de la taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública, de l’ordenança fiscal número 26, reguladora de la taxa per l’ús i el lloguer d’instal·lacions i materials municipals, i de l’ordenança fiscal número 4, reguladora de l’impost sobre l’increment del valor de terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), per introduir l’exempció de la quota en les transmissions de terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini que afectin al domicili habitual, en els casos de dació en pagament.

Cosa que es fa pública en compliment del que es disposa a l’article 63.2 del Decret 179/1995, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les al·legacions que considerin oportunes durant el termini de 30 dies.

Sort, 30 d’agost de 2013
L’alcalde, Llàtzer Sibís Goset

DESCÀRREGUES

+ Publicació BOP LLEIDA, núm. 172, 20/09/2013 (pdf)

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top