Informació pública

EDICTE

MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2013/1
Exp. F-53/13

L’Ajuntament de Sort, en sessió de Ple de 24 de juliol del 2013, ha aprovat inicialment l’expedient de Modificació de crèdits 2013/1 del pressupost corresponent a l’exercici de 2013. Cosa que es fa pública en compliment del que es disposa a l’article 150 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i disposicions concordants, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient durant quinze dies, durant els quals podran presentar les al·legacions que estimin pertinents.

Sort, 25 de juliol de 2013

Signat: Llàtzer Sibís Goset
Alcalde de Sort

DESCÀRREGUES

+ Publicació al BOP Lleida, núm. 138, 01/08/2013 (pdf)

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top