Informació pública

AJUNTAMENT DE SORT
Edicte – Providència d’apremi: taxes de clavegueram, guals i cementiri

El Recaptador Executiu de l’Ajuntament de Sort.

FAIG SABER: En virtut del que disposa a l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i trobant-se pendent de notificar actuacions administratives del procediment tributari Providència d’apremi que es tramiten contra els següents obligats tributaris:

– PRIMER DEUTOR: ACTOS Y SERVICIOS ELEVANT
– DARRER DEUTOR: YUSIZ PATRIMONIAL SL

Se’l cita mitjançant el present anunci per a que compareixi per si mateix o per mitjà de representant legal degudament autoritzat en les dependències de la Recaptació Municipal, amb domicili a C/Doctor Carles Pol i Aleu, 13, Sort, de dilluns a divendres, en horari d’oficina, per ser notificats, en el termini de 15 dies naturals comptats des del següent d’aquesta publicació.

S’adverteix que, si transcorregut l’esmentat termini no haguessin comparegut, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals, des del dia següent al del venciment del termini per comparèixer. Quan l’inici d’un procediment o qualsevol dels seus tràmits s’entendran notificats per no haver comparegut l’obligat tributari o el seu representant se’l tindrà per notificat de les successives actuacions i diligències de l’esmentat procediment, i es mantindrà el dret que l’assisteix de comparèixer en qualsevol moment del mateix.

Les dades de caràcter personal que estan a l’expedient han estat recollides en les butlletes de denúncia, i s’integren en els corresponents fitxers de l’Ajuntament de Sort, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent. Per a l’exercici dels drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, Llei Orgànica de Protecció de Dades, l’interessat pot dirigirse a l’Il·ltre. Ajuntament de Sort, situat a C/Doctor Carles Pol i Aleu, 13, indicant clarament en l’assumpte: Tutela de Drets LOPD.

Sort, 9 de juliol de 2013

DESCÀRREGUES

  • Fitxer amb llistat deutors: NIF, nom subjecte passiu, municipi, concepte, document, import (pdf)

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top