Informació pública

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA URGENT PER A PROVEIR LLOCS DE TREBALL DE MONITORS DE LLEURE

1. L’objecte de les presents bases és la de regular el concurs per a la provisió amb caràcter d’urgència de 7 llocs de treball, 1 de coordinador/a de lleure i 6 de monitor/es de lleure, 5 dels quals al Casal d’Estiu de Sort durant els mesos de juliol i agost, que es reduiran a 3 al mes d’agost, i 1 monitor/a a les Estades Esportives del Pavelló Poliesportiu Els Til·lers (P-6/13).

2. Amb les persones seleccionades es formalitzarà un contracte laboral amb les següents característiques:

a) Durada del contracte: 1 o 2 mesos, segons el lloc de treball
b) Ocupació:
1 Coordinador/a d’activitats del Casal d’Estiu de Sort, amb titulació de director/a de lleure
5 Monitor/a de lleure del Casal d’Estiu de Sort
+ Amb titulació de monitor/a de lleure, com a mínim el 40% de les places
+ Sense titulació, la resta de les places
1 Monitor/a d’esports de les Estades Esportives
c) Horaris de treball

Casal juliol de 09:00 a 16:30 hores, 1 coordinador/a i 2 monitors/es
de 09:00  a14:00 hores, 3 monitors/es
Casal agost de 09:00 a 16:30 hores, 1 coordinador/a i 1 monitor/a
de 09:00 a 14:00 hores, 2 monitor/es
Estades juliol-agost de 09:00 a 14:00 hores, 1 monitor/a

d) Sou mensual (a jornada completa o mitja jornada), segons conveni
e) Lloc de treball: Casal d’Estiu, situat al Col·legi Públic de Sort, i Pavelló Poliesportiu Els Til·lers
f) Inici dels contractes: 27 de juny de 2013

3. Les tasques que hauran de desenvolupar seran les següents:

a) Planificar i organitzar les activitats lúdiques per a nens i nenes que es portaran a terme al Casal d’Estiu i a les Estades Esportives
b) Atendre el menjador de l’Esplai com a monitors, si escau per horari

4. La selecció l’efectuarà una Comissió qualificadora que estarà formada per l’alcalde de Sort, que actua com a president, la regidora de Joventut i les responsables del Casal d’Estiu i de les Estades Esportives de l’Ajuntament de Sort, que actuen com a vocals. Actuarà com a secretari de la Comissió el de la Corporació municipal.

5. El requisit mínim per a poder optar a aquest concurs serà el de ser major d’edat i estar en possessió, com a mínim, de la titulació d’estudis secundaris.

6. En el procés de selecció es valoraran els mèrits al·legats i acreditats pels aspirants d’acord amb el barem que s’indica seguidament:

a) Estar en posessió de la titulació de Monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil, 1 punt, i de la titulació de Director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil, 2 punts
b) Experiència professional en espalis i casals d’estiu similars al lloc ofert, 0,10 punts/mes fins a un màxim de 3 punts
c) Haver participat en projectes de caire sociocultural amb menors d’edat (casals, camps de treball, etc.) fins a un màxim d’1 punt
d) Altres títols, diplomes o certificats d’assistència a cursos de formació no reglada relacionats amb l’àmbit del lleure infantil i juvenil, fins a un màxim d’1 punt (mínim de 20 hores de durada, 0,20 punts cada curs)
e) Coneixement del municipi i la comarca, fins a un màxim de 2 punts
f) Entrevista personal: fins a un màxim de 3 punts

7. Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud, acompanyada de la documentació acreditativa dels mèrits a avaluar per la Comissió qualificadora fins a les 14:00 hores del dia 14 de juny de 2013 a les oficines municipals, situades al C. Dr. Carles Pol i Aleu, núm. 13, de Sort, per correu electrònic a l’adreça-e ajuntament@sort.cat. L’entrevista personal tindrà lloc el dia 14 de juny de 2013 a partir de les 18:00 hores a les oficines municipals.

8. Les sol·licituds presentades durant el 2013 abans de l’obertura del termini de la present convocatòria es consideraran com a presentades en temps i forma, si bé es podran completar durant aquest termini amb els documents que es consideri convenient. En cas d’optar per aquest procediment caldrà confirmar l’interès per algun dels llocs de treball oferts via correu-e a l’adreça ajuntament@sort.cat

9. La contractació la formalitzarà l’alcalde en la seva qualitat de president de la Corporació Municipal de Sort

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top