Informació pública

EDICTE

L’Ajuntament de Sort ha aprovat inicialment el Plec de condicions econòmico-administratives que han de regir l’alienació mitjançant pública subhasta de 3 parcel·les del polígon 1 del Pla Parcial del sector Borda de Paisan, de Sort, i s’exposa al públic durant el termini d’un mes als efectes de presentació de reclamacions. Simultàniament s’anuncia l’esmentada subhasta, si bé condicionada al que es disposa a l’article 277 del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en els següents termes principals:

Objecte: Venda per procediment obert, via pública subhasta, dels següents lots:

  Parcel·la Superfície Edificabilitat Tipus de licitació
Lot 1 2-5 620,00 m² 0,300 m²sostre/m² sòl 38.440,00 €
Lot 2 D-1 750,00 m² 0,300 m²sostre/m² sòl 46.200,00 €
Lot 3 D-2 601,00 m² 0,300 m²sostre/m² sòl 37.262,00 €
 
 

A aquests imports s’afegiran l’IVA i els impostos aplicables i les taxes i altres costos de lllicències de segregació, si s’escau. Els tipus de licitació són millorables a l’alça.

Drets i obligacions: El/els adjudicatari/s-comprador/s no es subrograrà/n en els drets i obligacions que legalment correspondrien en la participació de les càrregues urbanístiques de la urbanització del Polígon 1 del Pla Parcial del sector Borda de Paisan com a titular/s de la càrrega urbanística que es derivi del compte de liquidació definitiu per a les referides parcel·les 2-5, D-1 i D-2, d’acord amb el seu coeficient de participació, quedant les finques adjudicades de càrregues i gravàmens.A aquests imports s’afegiran l’IVA i els impostos aplicables i les taxes i altres costos de llicències de segregació, si s’escau. Els tipus de licitació són millorables a l’alça.

Terminis: Per a la presentació de proposicions, abans de les 14 hores del dia que faci 30 dies hàbils després del de la publicació d’aquest anunci al BOP. Per a l’obertura d’ofertes, a les 12 hores del dia següent a l’últim per presentar proposicions, i l’endemà si aquell fos festiu.

Informació: a l’Ajuntament de Sort, carrer del Dr. Carles Pol i Aleu, núm. 13, 25560 SORT. Tel. 973620010. Fax 973620064. Email ajuntament@sort.cat  Web www.sort.cat

Sort, 29 de maig de 2013

Signat: Llàtzer Sibís Goset
Alcalde de Sort

Subhasta 3 parcel·les Illa 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCÀRREGUES

  • Publicació a LA MAÑANA, 03/06/2013 (pdf)
  • Publicació BOP LLEIDA, núm. 98, 05/06/2013 (pdf)

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top
Skip to content