Informació pública

EDICTE

L’Ajuntament de Sort ha aprovat inicialment, en sessió plenària de 12 de maig de 2011, el document de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament municipal de Sort per a la Delimitació del Polígon d’Actuació Urbanística PAU 8B “Borda de Quico” (Exp. U-9/11).

Cosa que es fa pública en compliment del que es disposa a l’article 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, a l’article 10.1 de la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient a les oficines municipals durant el termini suplementari de quinze (15) dies, atès que l’expressat expedient ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes al tauler d’anuncis municipal, al BOP núm. 82 de 7.6.2011 i al Diari La Mañana de 3.6.2011, i presentar les al·legacions que considerin oportunes.

Sort, 29 d’abril de 2013

Signat: Llàtzer Sibís Goset
Alcalde de Sort

DESCÀRREGUES

  • Publicació a La Mañana, 04/05/2013 (pdf)
  • Publicació al BOP LLEIDA, núm. 78, 08/05/2013 (pdf)

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top