Informació pública

EDICTE

L’Ajuntament de Sort ha aprovat inicialment, en sessió plenària de 28 de març de 2013, el document de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament municipal de Sort per al reajustament dels límits de la zona verda del Polígon Industrial Els Salancons (Exp. U-12/12).

Cosa que es fa pública en compliment del que es disposa a l’article 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, i disposicions concordants d’aplicació, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient a les oficines municipals durant el termini d’un mes i presentar les al·legacions que considerin oportunes.

Sort, 19 d’abril de 2013

Signat: Llàtzer Sibís Goset
Alcalde de Sort

DESCÀRREGUES

  • Publicació LA MAÑANA, 28/04/2012 (pdf)
  • Publicació BOP Lleida, núm. 73, 30/04/2013 (pdf)

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top