Informació pública

EDICTE

COMPTE GENERAL EXERCICI 2012
Exp. F-2/13

L’Ajuntament de Sort ha aprovat inicialment els expedients de Modificació de crèdits 1/12 i el compte general del pressupost corresponent a l’exercici de 2012, que inclou la liquidació del pressupost de 2012, amb el dictamen emès per la Comissió especial de comptes, corresponents a l’Ajuntament i als Patronats municipals Torrentill i de la Llar d’Infants. Cosa que es fa pública en compliment del que es disposa a l’article 193.3 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i disposicions concordants, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient durant quinze dies, durant els quals i vuit més podran presentar les al·legacions que estimin pertinents.

Sort, 10 de març de 2013

Signat: Llàtzer Sibís Goset
Alcalde de Sort

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top