Informació pública

ANUNCI DE NOTIFICACIÓ

Aquest Ajuntament tramita l’expedient d’ordre d’execució per raons de seguretat de l’edifici anomenat Casa Maravilla, del nucli agregat de Llessui (ref. U-13/11).

Atès que als arxius municipals consta com a propietària de l’edifici l’empresa D’Andiran SL, radicada fiscalment a Casa Maravilla de Llessui, que d’acord amb la normativa vigent s’ha intentat sense èxit la notificació al domicili fiscal per dos vegades, en horaris diferents, i que el Registre Mercantil ha notificat la inexistència de la dita empresa D’Andiran SL,

Per mitjà del present anunci es notifica aquest procediment a D’Andiran SL, o als qui puguin ser els actuals propietaris de Casa Maravilla de Llessui, i se’ls concedeix tràmit d’audiència per tal que en el termini de quinze dies puguin al·legar el que considerin adient al seu dret en relació amb l’expedient, que podran examinar a Secretaria de l’Ajuntament. Transcorregut l’esmentat termini, el procediment seguirà els tràmits reglamentaris.

Cosa que es notifica a l’empara del que es disposa en l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i disposicions concordants.

Sort, 14 d’agost de 2012

Signat: Llàtzer Sibís Goset
Alcalde de Sort

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top