Informació pública

EDICTE

L’Ajuntament de Sort ha aprovat inicialment, en sessió plenària de 15 de novembre de 2010, el document de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament municipal de Sort referent a la rectificació del traçat d’un carrer al poble de Llessui, redactat pels Serveis Tècnics Municipals (Exp. U-12/10).

Cosa que es fa pública en compliment del que es disposa a l’article 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme i disposicions concordants d’aplicació, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient a les oficines municipals durant el termini d’un mes i presentar les al·legacions que considerin oportunes.

Sort, 16 de novembre de 2010
Agustí López i Pla, Alcalde de Sort

Descàrregues

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top
Skip to content