Informació pública

EDICTE

L’Ajuntament de Sort, per acord adoptat pel Ple en sessió de 5 d’abril de 2012, ha aprovat inicialment el Pressupost, les bases d’execució, la relació de llocs de treball i la plantilla del personal corresponent a l’exercici de 2012 (Exp. F-65/11).

Cosa que es fa pública per a general coneixement en compliment del que es disposa a l’article 150 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i disposicions concordants, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les al·legacions que estimin procedents durant el termini de 15 dies. Cas de no presentar-se’n cap, l’acord d’aprovació quedarà elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar-ne cap més.

Sort, 10 d’abril de 2012

Signat: Llàtzer Sibís Goset
Alcalde de Sort

DESCÀRREGUES

  • Publicació al Butlletí Oficial de la Província, núm. 54, 19/04/2012 (enllaç)

1 Comment

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top