Informació pública

EDICTE

En compliment d’allò que es disposa a l’article 17.4 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març;  a l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; i l’article 178.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària de 21 de juliol de 2008 ha aprovat inicialment el Reglament del servei d’abastament d’aigua potable del municipi de Sort (Exp. G-21/08).

Atès que l’anunci corresponent ha estat exposat durant 30 dies hàbils al tauler d’anuncis oficials de l’Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 81 de 6 de juny de 2009, i al Diari Segre de 21 de maig de 2009, i atès que durant el període d’exposició pública de l’expedient no s’han presentat reclamacions, l’acord d’aprovació ha esdevingut definitiu, i a continuació se’n publica el text íntegre del referit Reglament a efectes de la seva executivitat.

Contra l’aprovació del Reglament es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Sort, 29 de novembre de 2011
Signat: Llàtzer Sibís i Goset, Alcalde de Sort

DESCÀRREGUES

  • Reglament del servei d’abastament d’aigua potable del municipi de Sort [www]

 

1 Comment

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top